Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số: 45/2019 20/11/2019 Luật, Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019.