Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/2020 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường học
26/2020 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BG
24/2020 25/08/2020 Thông tư, THÔNG TƯ Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
Số 11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2017 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số 12/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư, Quy định chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức